Vårt hållbarhetsarbete

Forell VVS-ingenjörer arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö med hög kunskapsutveckling, med fokus på såväl medarbetare och företaget som helhet.

Hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Definition av begreppet som gavs av Gro Harlem Brundtland redan 1987.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner:

 • Det sociala
 • Miljön
 • Ekonomin

Våra ambitioner inom hållbarhet:

 • Utifrån vår kompetens och vilja att vara en aktör som bidrar till att driva hållbarhetsfrågor i projekt där vi deltar.
 • Sträva efter balans mellan ekonomi och långsiktig hållbarhet.
 • Vara en ansvarsfull arbetsgivare och främja ett hållbart samhälle.

Hur vi arbetar mot kund och samhälle i våra projekt

Energianvändningen i samhället behöver effektiviseras och minskas där möjligheter finns.

Forell VVS-ingenjörers verksamhet berör stora delar av samhället med projektering av bostäder, offentliga och kommersiella fastigheter.
Vi arbetar med fokus på hållbara, energieffektiva samt långsiktiga lösningar.

Läs mer

Hur vi arbetar internt

Forell VVS-ingenjörer arbetar aktivt för en hållbar arbetsmiljö med hög kunskapsutveckling, med fokus på såväl medarbetare och företaget som helhet.

Läs mer

Aktivt hållbarhetsarbete i våra projekt, Forell 

 • Sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle.
 • Använda resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt.
 • Medvetandegöra kunder och konsumenter
 • Att verka för hållbar konsumtion
 • Till våra beställare föreskriva kvalitetsprodukter för ekonomiskt långsiktiga livscykelperspektiv, teknisk livslängd, underhållsbehov och driftsäkerhet.
 • Projektera energieffektiva lösningar med återvinning
 • Hjälpa/bistå/lotsa fastighetsägare/förvaltare att återvinna energi ur tex ventilationsluft och avloppssystem.
 • Erbjuda energiberäkningar för att visa på energibesparing och därmed kostnadsbesparing över tid.
 • Alla medarbetare är utbildade i Säker Vatten

Internt hållbarhetsarbete

 • Verka för sunda arbetsvillkor och främja god hälsa och personlig utveckling på arbetsplatsen.
 • Se friskvård som en naturlig del av investeringen i vår personal
 • Verka för trygg sysselsättning och goda anställningsförhållanden
 • Främja en jämlik arbetsplats
 • Främja ett öppet och inkluderande arbetsklimat där samarbete och lyhördhet gentemot varandra är ledord.
 • Ta emot praktikanter under utbildning
 • Samarbeta med lokala företag tex el- och styrkonsulter
 • Verka för att minska vår påverkan på miljö och klimat
 • Minska på utskrifter – arbeta digitalt
 • Minska mängden resor i tjänsten – digitala möten där så är möjligt

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Utifrån dessa mål har vi fokuserat på områden där vi med vår verksamhet kan bidra med att föra utvecklingen framåt